ජීවිතයනම් කිමැයි....... කියා...දෙන්නේ ඔබයි....

05 May, 2011

ජීවිතයනම් කිමැයි.......
කියා...දෙන්නේ ඔබයි....
අනුන් හෙට උදෙසා...
තමන් සුව නොතකා....
දිවිය කැප කල උතුම් මිනිසුනි
මිනිස් කමනම් කිමැයි..
කියා...දෙන්නේ ඔබයි....
 
ඉසුරු සුව රස පහස හැරදා...... 
කටුක දුක රුපු ගැහැට වලදා.....
සියල් සත වෙත පතල කුලුනින්
ලොව පහන් පියසක් කරන්නට
ජීවිතය පුද දුන්.......
ඒ උතුම් මිනිසුන්....

පෙලෙන සිත් තුල නැගෙන සුසුමන්.......
දැවෙන නෙත් අග කෙවෙන කදුලැල්....
දැනී කම්පිත සිතින් නැගෙමින්
මිනිස් මහිමය එලි කරන්නට
ඥානනය ලැබාදුන්.....
ඒ උතුම් මිනිසුන්....

ජීවිතයනම් කිමැයි.......
කියා...දෙන්නේ ඔබයි....  
අනුන් සෙට උදෙසා...  
තමන් සුව නොතකා....  
දිවිය කැප කල උතුම් මිනිසුනි  
මිනිස් කමනම් කිමැයි..  
කියා...දෙන්නේ ඔබයි....

ගායනය - සුනිල් එදිරිසිංහ
Listen on line here...


Download the song........
Can not see Sinhala font.? Download Sinhala Uni code here...

Reference:
- Image in this post is taken from serendib art

Bookmark and Share Related Posts with Thumbnails

2 comments:

වැඩිය අහන්නෙ නැති වුනත් හොඳ සින්දුවක්..........

Anonymous said...

බොහොම පින් මේ සින්දුව upload කලාට

 
 
 

අද දෙරණ

lankadeepa.lk

defence.lk