කරන කලට පවු මිහිරිය මී සේ ....

24 June, 2011

කරන කලට පවු මිහිරිය මී සේ ....
විදින කලට දුක් වැඩිවේ ගිනි සේ ....

Lalith Kotelawala
ThenNow
Sakvithi Ranasingha

ThenNow

Raj Rajarathnam

ThenNowWho will be the next cheater exposed?

Bookmark and Share Related Posts with Thumbnails

3 comments:

Anonymous said...

ලැජ්ජා නැති කම මහමුදලි කමටත් වැඩිය ලොකුයි කියල කියමනකුත් තියෙනවානේ.

Kapila said...

Julian Assange in Sri Lanka?

Anonymous said...

ලස්සන වැඩක්.. නියමයි.. ‍පොත් ගණනාවක බණක් වගෙය්..

 
 
 

අද දෙරණ

lankadeepa.lk

defence.lk