සුද්දෝ ආවේ රට කරන්න

26 October, 2011

හත් මුහුදින් එපිට ගුගුරුවා.....
බත දොයි.. උගුරු දණ්ඩ..
හත් දෙය්යන් බලා ඉද්දි
සුද්දෝ ආවේ රට කරන්න
මහත්වරුනි  දන්නවාද
සුද්දෝ ආවේ රට කරන්න...//

Read more...

Lalith Kothalavala, Sakwithi and monkey business

20 October, 2011

Once upon a time in a village, a man came; announced to the villagers that he would buy monkeys for $10 each. The villagers, seeing that there were many monkeys in the forest, went out and started catching them.

Read more...

Mind your (own) English accent - The facts and myths - Part 1

19 October, 2011

Accent is a way of pronouncing a language. Its a natural thing. But some people try to mimic other people's accent due to inferior mentality. We can control the way we speak, and do, BOTH consciously and unconsciously. Accents are influenced by geographic separation, cultural influence, and other languages from closest geographic regions.

Read more...

එම්බා වලාවෙනි ! කැමති නම් වසිනු මැන.....

10 October, 2011

ධනිය, විශාල ගව පට්ටියක් හිමි ගොපලු තරුණයෙකි. සිය අඹු දරුවන් ද සමඟ ගවයින්ට ආහාර ඇති තැන් සොයා යමින්, එවන් තණ බිමක් හමු වූ විට තාවකාලික නිවෙස් තනාගෙන එහි කලක් නතර වී සිටීම ඔහුගේ සිරිත විය. එදා ඔහුගේ නවාතැන වූයේ මහී නම් ගඟ අසබඩ වූ තණ බිමකි. සවස් වන විට අහස අඳුරු වී වැසි වැටෙන ලකුණු පහල විය.  වැහි වලාකුළු අහස්කුස නැංවෙන අයුරු බලාසිටි හේ ප්‍රීතියට පත් විය. මහා වැසි වසින්න යයි වලාවන්ට හඩ නගා කියන්නට විය.

Read more...

Paid in full with one glass of milk

08 October, 2011

One day, a poor boy who was selling goods from door to door to pay,
for his hungry stomach, decided he would ask for a meal at the next house. On the way through school, he found he had only one thin dime left and he was very hungry.

However, he lost his nerve when a lovely young woman opened the door. Instead of a meal he asked for a drink of water.The woman thought he looked hungry, so brought him a large glass of milk.

Read more...

An Inspiring speech by Apple founder Steve Jobs

07 October, 2011


Read more...

The ego and the society - Part 2

03 October, 2011

(This is part 2 of the series of posts on 'Ego'. Part 1)

Ego is a need; it is a SOCIAL NEED, it is in fact a social by-product. The society means all that is around you - not you, but all that is around you.

All, minus you, is the society. And everybody reflects.

Read more...

Ego - The birth of the ‘False Center’ - Part 1

01 October, 2011

A child is born. A child is born without any knowledge, any consciousness of his own self. And when a child is born the first thing he becomes aware of is not himself; the first thing he becomes aware of is the other.

Read more...
 
 
 

අද දෙරණ

lankadeepa.lk

defence.lk