අපිට සෙනේ ඇති බෝසත් නිරිදකු කවදද දෙදන නවන්නේ..

06 April, 2012

රජ පෙරහැර මැද ඇතා නටනවා
දා කරඩුව ඇල වෙනවා..
දෙදහස් වසරක් රැකගත් කරඩුව
දෙවියනි හද කකියනවා..

අපිට සෙනේ ඇති බෝසත් නිරිදකු
කවදද දෙදන නවන්නේ....

විලංගු ලාලා ඇතු බැද  දමලා
සැනසුම් සුසුම් හෙලන්නේ..
කොඩි කුඩ සේසත් පාවඩ තිබුනත්
කොහොමද රජ පෙර හැර යන්නේ..

අපිට සෙනේ ඇති බෝසත් නිරිදකු
කවදද දෙදන නවන්නේ....

උත්තම කරඩුව දෝත දරාගෙන
පාර කොනේ අපි ඉන්නේ..
අපිට සෙනේ ඇති බෝසත් නිරිදකු
කවදද දෙදන නවන්නේ..

ගායනය - සුනිල් එදිරිසිංහ

Bookmark and Share Related Posts with Thumbnails

0 comments:

 
 
 

අද දෙරණ

lankadeepa.lk

defence.lk