බුද්ධිමතා සහ කපටියා නිවැරදිව හදුනා ගනිමු

02 November, 2014

බුද්ධිමතා: තමන්ගේ ම දර්ශනයක්/චින්තනයක් ඇත.
කපටියා: අවස්තාවාදයම තම පැවැත්ම කර ගනී. (වැල යන යන අතට මැස්ස ගසයි)

බුද්ධිමතා: ප්‍රශ්න සහ ගැටළු විසදයි.
කපටියා: ප්‍රශ්න සහ ගැටළු සුක්ෂමව වවාගෙන කයි.

බුද්ධිමතා: සමාජය පොදු සාධක හරහා එකතු කරයි.
කපටියා: සමාජය නොයෙක් දෘෂ්ටිවාද වලින් බෙදයි.

බුද්ධිමතා: අව්‍යාජව කියන දේ කරයි. (සත්‍යවාදී වේ)
කපටියා: ව්‍යාජව එකක් කියා තවෙකක් කරයි. (අලජ්ජිව බොරු කියයි)

Read more...
 
 
 

අද දෙරණ

lankadeepa.lk

defence.lk