බුද්ධිමතා සහ කපටියා නිවැරදිව හදුනා ගනිමු

02 November, 2014

බුද්ධිමතා: තමන්ගේ ම දර්ශනයක්/චින්තනයක් ඇත.
කපටියා: අවස්තාවාදයම තම පැවැත්ම කර ගනී. (වැල යන යන අතට මැස්ස ගසයි)

බුද්ධිමතා: ප්‍රශ්න සහ ගැටළු විසදයි.
කපටියා: ප්‍රශ්න සහ ගැටළු සුක්ෂමව වවාගෙන කයි.

බුද්ධිමතා: සමාජය පොදු සාධක හරහා එකතු කරයි.
කපටියා: සමාජය නොයෙක් දෘෂ්ටිවාද වලින් බෙදයි.

බුද්ධිමතා: අව්‍යාජව කියන දේ කරයි. (සත්‍යවාදී වේ)
කපටියා: ව්‍යාජව එකක් කියා තවෙකක් කරයි. (අලජ්ජිව බොරු කියයි)


බුද්ධිමතා: සුදුස්සාට/දක්ෂයාට වැඩ කිරීමට අවස්තාව දෙයි.
කපටියා: සුදුස්සන්/දක්ෂයන් ඈත් කර පුස්සන් සහ හෙන්චයියන් ලංකර ගනී.

බුද්ධිමතා: ඒක රූපි ය
කපටියා: බහු රුපි වේ.

බුද්ධිමතා: සැබෑ හේතුව සොයයි, එය පමණක් පවසයි..
කපටියා: තමන්ට වාසිදායක ව්‍යාජ හේතු සොයයි සහ ඒවා පතුරයි..

බුද්ධිමතා: බොරුව සහ වංචාවට කොන්දේසි විරහිතව පිටු දකී.
කපටියා: බොරුව සහ වංචාව සාමාන්‍ය කරණයට ඍජුව සහ ව්‍යංගයෙන් උත්සහ කරයි..

බුද්ධිමතා: මිත්‍යා දෘෂ්ටින් කොන්දේසි විරහිතව පිටු දකී.
කපටියා: සමාජය තුල මිත්‍යා දෘෂ්ටින් වපුරයි, ඒවායෙන් මෝඩයන් අන්දා තම පැවැත්ම තහවරු කරගනී..

බුද්ධිමතා: පරාර්ථය සදහා අවංකව කැප වේ.
කපටියා: ස්වාර්ථය/මමත්වය බහුලයි.

බුද්ධිමතා: මිනිසුන්ගේ බිය ප්‍රයෝගික ක්‍රියා තුලින් පහ කරයි බුද්ධිය අවදි කරයි.
කපටියා: මිනිසුන් තුල බිය ඇති කරවයි, මෝඩයන්ට අන්දවයි.

බුද්ධිමතා: එකගවිය හැකි සහ කළහැකි දේට පමණක් එකග වේ. එකග වූ දේ කරයි.
කපටියා: හැම දේටම එකග වේ, තමන්ට වාසි තවෙකක් කරයි.

බුද්ධිමතා: කපටින් ඇසුර පිළිකුල් කරයි.
කපටියා: තමන් වැනිම කපටින්ගේ ඇසුර ප්‍රිය කරයි.

අවසානයේ නමුත් ඔබ දැන සිටිය යුතුම දෙය නම්.............
*** බුද්ධිමතා: කපටින්ට ඉද හිට මිස නිරතුරු ව නොරවැටේ.
*** මෝඩයා: කපටින්ට දිගින් දිගටම රැවටේ.

Bookmark and Share Related Posts with Thumbnails

0 comments:

 
 
 

අද දෙරණ

lankadeepa.lk

defence.lk