පුරවැසියෝ රජයකින් බලාපොරෝතුවෙන දේ....

21 September, 2016

රජයකින් පුරවැසියෝ (හෙන්චයියෝ, සහ යැපෙන්නෝ නොවේ.) බලා පොරෝත්තුවෙන්නේ මෙච්චරයි....
1. රටේ ආරක්ෂාව (ත්‍රස්තවාදය සහ වෙනත් ආක්‍රමණවලින්) සැලසීම.
2. මුදල්/උද්දමනය පාලනය
3. රටේ නිතිය සහ යුක්තිය ක්‍රියාත්මක බව පුරවැසියන්ට හැගෙන්න ක්‍රියාත්මක වීම.
4. පුරවැසියන්ගේ මුලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී චන්ද ක්‍රමය ට කිසිම හේතුවකින් මැදිහත් නොවීම.

Read more...
 
 
 

අද දෙරණ

lankadeepa.lk

defence.lk